logo-mare-ciolpani

Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Ciolpani

Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor Ciolpani
INFORMATII UTILE

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE
CARTEA DE IDENTITATE – 7 LEI;
CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 LEU.
Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de catre SPCLEP CIOLPANI, se poate achita:

SPCLEP-CIOLPANI

Adresa:

Com.Ciolpani, Str. Manastirii, nr.132

E-mail:

spclep@primariaciolpani.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni 08:00 - 09:00 - Furnizare date
-> 09:00 - 13:00 Primiri / Eliberari documente
-> 13:00 - 16:00 - Furnizare date / Activități teren
Marți 08:00 - 13:00 - Furnizare date
-> 13:00 - 18:30 Primiri / Eliberari documente
Miercuri 08:00 - 09:00 - Furnizare date
-> 09:00 - 12:00 Primiri / Eliberari documente
-> 13:00 - 16:00 - Furnizare date / Activități teren
Joi 08:00 - 13:00 - Furnizare date
-> 13:00 - 16:00 Primiri / Eliberari documente
Vineri 08:00 - 09:00 - Furnizare date
-> 09:00 - 13:00 - Eliberari documente
-> 13:00 - 14:00 - Furnizare date / Activități teren
ACTE NECESARE

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi­tate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

    DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, ori după caz, a celui consular care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de cetăţenie română; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;
 • certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, după caz; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin;
 • documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, după caz;
 • dovada achitării contravalorii actului de identitate.

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate.

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
 • în cazul schimbării domiciliului;
 • în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
 • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 • când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • în cazul schimbării sexului;
 • în cazul anulării;
 • pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

         DOCUMENTE NECESARE:

 •  cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate;
 • certificatul de nastere, original ;
 • certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original ;
 • certificatul/hotararea judecatoreasca de divort definitiva/irevocabila, dupa caz, original ; daca cetateanul nu poate prezenta certificatul/hotararea judecatoreasca de divort, dovada statutului civil si, dupa caz, a numelui se poate face cu certificatul de nastere sau de casatorie cu mentiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; in cazul modificarilor intervenite in strainatate cu privire la datele de stare civila, solicitantul actului de identitate prezinta certificatul de nastere sau de casatorie cu mentiunile aplicate care sa dovedeasca statutul civil si numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatele de nastere ale copiilor cu varsta de pana la 14 ani, care isi schimba domiciliul impreuna cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciara sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original ; extrasul de carte funciara trebuie sa fie obtinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii si poate fi prezentat si in format electronic;
 • documentul cu care face dovada achitarii contravalorii actului de identitate – 7 lei.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate – 7 lei.

In situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in Romania, impreuna cu copiii minori, este necesara prezentarea copiei, tradusa si legalizata, a hotararii judecatoresti definitive/irevocabile prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in Romania sau consimtamantul celuilalt parinte, dat in fata personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din strainatate ori la autoritatile straine competente. In acest ultim caz, declaratia privind consimtamantul va fi prezentata tradusa si legalizata potrivit normelor legale in vigoare.

  În situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:

   (1) a) certificatul de naştere;

      b) certificatul de căsătorie;

      c) certificatul/hotărârea de divorţ;

      d) dovada adresei de domiciliu.

   (2) Pentru obţinerea unei cărţi de identitate provizorii în una dintre situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să prezinte documentele pe care le deţine din categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, 3 fotografii mărimea ¾ cm având la bază o bandă albă de 7 mm, precum şi cel privind achitarea contravalorii cărţii de identitate provizorii – 1 leu.

   (3) În situaţia persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează înregistrat în R.N.E.P. la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliţiei se constată că locuiesc efectiv la adresă.

   (4) Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, conform dispoziţiilor art. 62 alin. (5) din H.G. 295/2021, ori pentru cele menţionate la alin. (3) care nu locuiesc la adresa declarată, precum şi cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie localitatea sau, după caz, sectorul municipiului Bucureşti unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate.

   (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), actul de identitate se eliberează numai după ce se atestă de către structura teritorială a Poliţiei Române că solicitantul a fost identificat pe raza de competenţă.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii – 1 leu.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • actul de identitate al solicitantului;
 •  extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face    dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.
CLARIFICARI
Depunerea cererii sau, după caz,înmânarea actului de identitate pe bază de procură specială
Certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei
Dovada adresei de domiciliu/reședință

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

Pentru situaţiile în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, preluarea imaginii necesare în procesul de producere şi eliberare a cărţii de identitate se realizează prin scanarea fotografiei ataşate la procura specială.

Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.

In cazul in care, dupa depunerea cererii, titularul nu se mai poate prezenta pentru ridicarea actului de identitate, inmanarea acestuia se realizeaza astfel:
a) pentru titularul care se afla in tara, unei persoane imputernicite pe baza de procura speciala autentificata la notarul public roman;
b) pentru titularul aflat temporar in strainatate, unei persoane imputernicite pe baza de procura speciala autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei din statul respectiv .

Certificatele de atestare a domiciliului și a cetățeniei române sunt eliberate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Aceste certificate urmează să fie folosite în străinătate în scopul valorificării unor drepturi sau al apărării intereselor cetățenilor români.

Cererile pentru eliberarea acestor certificate pot fi depuse atât la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date cât și la serviciile publice de evidență a persoanelor, .

Cererea de eliberare a certificatelor se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială.

Certificatele se eliberează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Domiciliul și reședința sunt  acele atribute de identificare a per­soanei fizice care o individualizează în spaţiu, prin indicarea unui loc cu aceaste semnificaţii juridice.

Cetăţeanul român are dreptul să îşi stabilească ori să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul sau reşedinţa, în ţară sau în străinătate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Dacă prin lege nu se prevede altfel, o persoană fizică nu poate să aibă, în acelaşi timp, decât un singur domiciliu şi o singură reşedinţă, chiar şi atunci când deţine mai multe locuinţe.

           Domiciliul persoanei fizice  în vedrea exercitării drepturilor și libertăților sale civile este acolo unde aceasta declară că are locuinţa principală.

           Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic, ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

           Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

Reședința se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.